(+995 32) 2 945 808

13.11.2012 უძრავი ქონების ბაზარი ოქტომბრის თვეში…

19 11 2012

2012 წლის ოქტომბრის თვეში უძრავი ქონების ბაზარზე სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობამ ქვეყ­ნის მას­შ­ტაბით 41 796 ერთეული შეად­გი­ნა. ა.წ. ოქტომბერი 2007-2011 წლების იმავე თვესთან შე­და­რე­ბით ცალსახა ზრდით გამო­ირ­ჩევა: 2007 წლის ოქტომბერ­თან (31 988 ერთეული სარე­გისტრაციო ტრანზაქცია) შე­დარებით – ზრდა 30.7%-ით, 2008 წლის ოქტომბერთან (28 047 ერთეული სა­რე­­გის­ტრა­ციო ტრანზაქცია) შედარებით – ზრდა 49.0%-ით, 2009 წლის ოქტომბერთან (31 690 ერ­თეული სა­რე­გის­ტრაციო ტრან­ზაქცია) შე­და­­რე­ბით – ზრდა 31.9%-ით, 2010 წლის ოქტომბერთან (33 110 ერთე­უ­ლი სა­რეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით – ზრდა 26.2%-ით და 2011 წლის ოქტომბერთან (39 956 ერთე­უ­ლი სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედა­რე­ბით – ზრდა 4.6%-ით…

წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 34.0%-ით შემცირდა: კლება და­ფიქსირდა როგორც პირველადი (70.5%-ით), ისე მეორადი (21.4%-ით) სა­რეგისტრაციო ტრანზაქციე­ბის რაოდენობაში. 2012 წლის ოქტომბრის თვეში წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრან­ზაქ­ციების თვის ინ­დექ­სი (დე­კემბერი 2007=100) დაფიქსირდა 1.348 დონეზე, რაც აღემატება წინა წლის იმავე თვის ინდექსს (1.288)…

აშკარაა, რომ წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით შემცირდა უძრავი ქონების პირველადი (25.1%-ით), ხოლო გაიზარდა მეორადი (10.3%-ით) ბაზრები. 2012 წლის ოქტომბრის თვეში პირველადი სა­რე­გის­ტრა­ციო ტრანზაქ­ცი­ე­ბის რაოდენობამ – 4 805, ხოლო მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ – 36 991 ერთე­ული შეადგინა; სარე­გის­ტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი (დეკემბერი 2007= 100) კი პირველა­დი და მე­ორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების მიხედვით შესა­ბა­მი­სად 0.517 და 1.704 დო­ნე­ებზე და­ფიქსირ­და…

რაც შეეხება პირველად და მეორად სარეგისტრაციო ტრანზაქციებს შორის თანაფარდობას, წინა თვეს­თან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების წილი: ა.წ. ოქ­ტომბერში განხორ­ცი­ელებული სარეგისტრაციო ტრან­ზაქ­ციების 88.5%-ს მეორადი, ხოლო 11.5%-ს – პირ­ვე­ლადი სარეგის­ტრა­ციო ტრან­ზაქ­­ცი­ე­ბი შეად­გენ­­დ­ნენ (2011 წლის ოქტომბერში კი – შესაბამისად 83.9% და 16.1%)…

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკ­ვე­თების მიმდინარე უსასყიდლო რეგისტრაციის მასშტაბები მნიშ­ვ­ნე­ლოვნად ზრდის სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობას. ა.წ. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ქვე­ყა­ნაში 67 196 სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკ­ვე­თი დარეგისტრირდა უსასყიდლოდ. თუმცა წინამდებარე ანა­ლი­ზი ამ ფაქტორის გამორიცხვითაა შედგენილი. აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით კი, უძ­რავი ქო­ნების ბაზარი ოქტომბრის თვეში შემდეგნაირად ხასიათდება: 108 992 სარეგისტრაციო ტრან­ზაქ­ცია… წი­ნა თვესთან შედა­რე­ბით კლება 60.4%-ით… წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით ზრდა 2.7-ჯერ)…

ანალიტიკური ჯგუფი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური